Startsidan
Startsidan

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Plikt- och prövningsverket är en statlig myndighet och många av de personuppgifter som behandlas är allmänna handlingar och kan lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter skyddas av sekretess.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Med behandling av personuppgifter menas allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, registrera, lagra, samköra eller att skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får utföras. Författningarna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Författningarna innehåller även bestämmelser om att myndigheter får behandla personuppgifter utan att den enskilde lämnar sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen, exempelvis för att fullgöra de uppgifter som riksdag eller regering har gett till myndigheten, eller för att fullgöra skyldigheter enligt författning eller i samband med myndighetsutövning.

Plikt- och prövningsverket är en statlig myndighet och utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen är att allmänna handlingar ska bevaras. Plikt- och prövningsverket följer bestämmelserna om bevarande och gallring i arkivlagstiftningen. Handlingar som inte är allmänna, till exempel utkast till beslut och minnesanteckningar, och som innehåller personuppgifter behandlas så länge det är nödvändiga för de ändamål de behandlas för.

Personuppgifter delas också med de personuppgiftsbiträden som vi använder för vår myndighetsutövning och våra rättsliga förpliktelser.

Kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig. Informationen skickar vi med post till din folkbokföringsadress. För att kunna ge dig information behöver du kunna verifiera din identitet när du kontaktar oss.

Du kan även kontakta oss om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen. I de flesta fall är det dock lagkrav som styr vilka behandlingar vi är skyldiga att göra.

Plikt- och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad
Växel: 0771-24 40 00. E-post: registrator@pliktverket.se

Via kontaktuppgifterna ovan kan du även be att få komma i kontakt med Plikt- och prövningsverkets dataskyddsombud.

Använd blanketterna nedan om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat om dig. Ifylld blankett skickas Plikt- och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad eller mejla till: registrator@pliktverket.se. Det går även bra att scanna blanketten eller att ta ett foto av den och mejla.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.

Hanteringen av personuppgifter i samband med ansökan baseras på samtycke. I rekryteringsprocessen kan även personlighetstester och säkerhetsprövningsintervju ingå.

Din ansökan och personuppgifterna i den sparas i rekryteringsverktyget i två år med stöd av rättslig förpliktelse.

Ansökningshandlingarna för den som i slutändan får tjänsten kommer med stöd av rättslig förpliktelse att bevaras i vårt diarium och arkiv.

Det år du fyller 17 år får Plikt- och prövningsverket dina uppgifter av Skatteverket.

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vår databas. Uppgifterna använder vi för att bedöma om du ska mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt samt om du efter utbildningen ska ha krigsplacering eller en uppgift inom totalförsvaret.

Vi använder också dina uppgifter för att skicka information till dig om dina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktig samt hur mönstringsprocessen går till.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter som totalförsvarspliktig är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det är bara medarbetare vid Plikt- och prövningsverket som behöver uppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter, som får ta del av dem.

Eftersom Plikt- och prövningsverket är en statlig myndighet kan en del av uppgifterna lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna lämnar vi däremot inte ut. De är sekretessbelagda enligt 38 kap. 1§ och 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du registrera dig och skapa ett konto på vår portal (minsida.pliktverket.se).
Totalförsvarspliktiga som har ett ärende hos oss får automatiskt ett konto skapat.

Grunden till behandling av personuppgifter baseras på att det är ett nödvändigt led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i våra system.

För den som registrerar en "Min sida" men inte ansöker till något och inte är totalförsvarspliktig, kommer personuppgifterna att gallras efter 60 dagar.

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen.

Plikt- och prövningsverket ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Det rättsliga grunden för behandlingen är en rättslig förpliktelse eftersom Plikt- och prövningsverket i egenskap av vårdgivare är skyldig att föra patientjournal.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen. Plikt- och prövningsverket ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen.

Plikt- och prövningsverket ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning.

Det rättsliga grunden för behandlingen är en rättslig förpliktelse eftersom Plikt- och prövningsverket i egenskap av vårdgivare är skyldig att föra patientjournal.

Försvarshögskolan är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och sköta uttagningen till utbildningen. Plikt- och prövningsverket ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Det rättsliga grunden för behandlingen är en rättslig förpliktelse eftersom Plikt- och prövningsverket i egenskap av vårdgivare är skyldig att föra patientjournal. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter med Universitets- och högskolerådet för att kontrollera betygsbehörighet, Polismyndighetens resebyrå för bokning av resa, SCB för statistikändamål, Säkerhetspolisen för registerkontroll, Skatteverket för kontroll av folkbokföringsuppgifter.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter i allmänna handlingar tas dock om hand för arkivering och gallras i enlighet med gällande arkivreglering.

Polisens hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Har du sekretessmarkerade personuppgifter hos Skatteverket är det viktigt att du tar reda på hur dina uppgifter hanteras i antagningsprocessen. Eftersom din ansökan kommer hanteras av UHR genom deras antagningssystem är det också viktigt att ta reda på vad som gäller även där.

Vi genomför prövningar på uppdrag av andra organisationer inom totalförsvaret, exempelvis Tullverket, Kustbevakning och regionala räddningstjänster. I dessa fall registrerar vi och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera ditt ärende. Plikt- och prövningsverket ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Det rättsliga grunden för behandlingen är en rättslig förpliktelse eftersom Plikt- och prövningsverket i egenskap av vårdgivare är skyldig att föra patientjournal.

Respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Om du genom ditt anställningsavtal krigsplaceras hos din arbetsgivare, behandlar Plikt- och prövningsverket dina uppgifter för att administrera din arbetsgivares register.

De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och arbetsgivarens namn.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

När du besöker vår webbplats sparar vi anonym information om ditt besök. Till exempel för vi statistik över vilken typ av enhet och vilken webbläsare som våra besökare använder och vilka sidor de besöker. Informationen lagras med hjälp av cookies.

När du kontaktar oss skriftligen innebär det ofta att du förser oss med personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ofta finns också dokument bifogade som kan innehålla olika typer av personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor eller synpunkter. Skälet till att vi behandlar dem är alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för Plikt- och prövningsverkets myndighetsutövning.

Som myndighet finns det krav på att vi ska spara vissa inkomna skrivelser och det påverkar även hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 jul 2022